Questionnaire Text

Burkina Faso 2014 Cote d'Ivoire 2018 India 2017b Nigeria 2014a
Burkina Faso 2015 Ethiopia 2014a India 2018 Nigeria 2014b
Burkina Faso 2016a Ethiopia 2014b Indonesia 2015 Nigeria 2015a
Burkina Faso 2016b Ethiopia 2015 Indonesia 2016 Nigeria 2015b
Burkina Faso 2017 Ethiopia 2016 Kenya 2014a Nigeria 2016
Congo (Democratic Republic) 2013 Ethiopia 2017 Kenya 2014b Nigeria 2017a
Congo (Democratic Republic) 2014 Ethiopia 2018 Kenya 2015a Nigeria 2017b
Congo (Democratic Republic) 2015a Ghana 2013 Kenya 2015b Nigeria 2018
Congo (Democratic Republic) 2015b Ghana 2014a Kenya 2016 Uganda 2014
Congo (Democratic Republic) 2015c Ghana 2014b Kenya 2017 Uganda 2015a
Congo (Democratic Republic) 2016a Ghana 2015 Niger 2015 Uganda 2015b
Congo (Democratic Republic) 2016b Ghana 2016 Niger 2016a Uganda 2016
Congo (Democratic Republic) 2017a Ghana 2017 Niger 2016b Uganda 2017
Congo (Democratic Republic) 2017b India 2016 Niger 2017 Uganda 2018
Cote d'Ivoire 2017 India 2017a Niger 2018
top
Burkina Faso 2014
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Burkina Faso 2015
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Burkina Faso 2016a
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Burkina Faso 2016b
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Burkina Faso 2017
Questionnaire form view entire document:  text 

103. What is the sex of [NAME]?

[] Male 1
[] Female 2
[] No response -99

top
Congo (Democratic Republic) 2013
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Congo (Democratic Republic) 2014
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Congo (Democratic Republic) 2015a
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Congo (Democratic Republic) 2015b
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Congo (Democratic Republic) 2015c
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Congo (Democratic Republic) 2016a
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Congo (Democratic Republic) 2016b
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Congo (Democratic Republic) 2017a
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Congo (Democratic Republic) 2017b
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Cote d'Ivoire 2017
Questionnaire form view entire document:  text 

103. What is the sex of [NAME]?

[] Male 1
[] Female 2
[] No response -99

top
Cote d'Ivoire 2018
Questionnaire form view entire document:  text 

103. Is [NAME] male or female?

[] Male
[] Female

top
Ethiopia 2014a
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Ethiopia 2014b
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Ethiopia 2015
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Ethiopia 2016
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Ethiopia 2017
Questionnaire form view entire document:  text 

103. What is the sex of [NAME]?

[] Male 1
[] Female 2
[] No response -99

top
Ethiopia 2018
Questionnaire form view entire document:  text 

103. What is the sex of [NAME]?

[] Male 1
[] Female 2
[] No response -99

top
Ghana 2013
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Ghana 2014a
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Ghana 2014b
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Ghana 2015
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Ghana 2016
Questionnaire form view entire document:  text 

103. What is the sex of [NAME]?

[] Male 1
[] Female 2
[] No response -99

top
Ghana 2017
Questionnaire form view entire document:  text 

103. Is {firstname} Male or Female?

[] Male
[] Female

top
India 2016
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
India 2017a
Questionnaire form view entire document:  text 

103. Is [NAME] male or female?

[] Male
[] Female
[] No response

top
India 2017b
Questionnaire form view entire document:  text 

103. What is the sex of [NAME]?

[] Male 1
[] Female 2
[] No response -99

top
India 2018
Questionnaire form view entire document:  text 

103. Is {firstname} male or female?

[] Male
[] Female

top
Indonesia 2015
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Indonesia 2016
Questionnaire form view entire document:  text 

103. What is the sex of [NAME]?

[] Male 1
[] Female 2
[] No response -99

top
Kenya 2014a
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Kenya 2014b
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Kenya 2015a
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Kenya 2015b
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Kenya 2016
Questionnaire form view entire document:  text 

103. What is the sex of [NAME]?

[] Male 1
[] Female 2
[] No response -99

top
Kenya 2017
Questionnaire form view entire document:  text 

103. Is {firstname} male or female?

[] Male
[] Female

top
Niger 2015
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Niger 2016a
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Niger 2016b
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Niger 2017
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Niger 2018
Questionnaire form view entire document:  text 

103. Is [NAME] male or female?

[] Male
[] Female

top
Nigeria 2014a
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Nigeria 2014b
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Nigeria 2015a
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Nigeria 2015b
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Nigeria 2016
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Nigeria 2017a
Questionnaire form view entire document:  text 

103. What is the sex of [NAME]?

[] Male 1
[] Female 2
[] No response -99

top
Nigeria 2017b
Questionnaire form view entire document:  text 

103. Is {firstname} male or female?

[] Male
[] Female

top
Nigeria 2018
Questionnaire form view entire document:  text 

103. What is the sex of [NAME]?

[] Male 1
[] Female 2
[] No response -99

top
Uganda 2014
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Uganda 2015a
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Uganda 2015b
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Uganda 2016
Questionnaire form view entire document:  text 

2. Sex

[] Male 1
[] Female 2

top
Uganda 2017
Questionnaire form view entire document:  text 

103. What is the sex of [NAME]?

[] Male 1
[] Female 2
[] No response -99

top
Uganda 2018
Questionnaire form view entire document:  text 

103. Is [Name] male or female?

[] Male
[] Female